بالا

ویرایش کنید

برنامه را انتخاب کنید

برنامه را انتخاب کنید

پایین

میکسر کانال

 
دانلود

اصلی

آخر

تصادفی

بعد

تصویر را انتخاب کنید

ویرایش کنید

تنظیمات را باز کنید 
تنظیمات اصلی
موضوع
%
درخشندگی را حفظ کنید
رنگ ها را حفظ کنید
%
قرمز
R
%
G
%
B
%
سبز
R
%
G
%
B
%
آبی
R
%
G
%
B
%
تنظیمات اولیه را باز کنید
انتخاب
تایپ کنید بازنشانی کنید
کتابچه راهنمای انتخاب کنید
اندازه x   ( , )
کدورت
%
px
شکل
شناسایی چهره
پیکربندی پایه
تصویر
عرض
px
فرمت
چرخش