بالا

ویرایش کنید

برنامه را انتخاب کنید

برنامه را انتخاب کنید

پایین

تعادل رنگ

 
دانلود

اصلی

آخر

تصادفی

بعد

تصویر را انتخاب کنید

ویرایش کنید

تنظیمات را باز کنید 
تنظیمات اصلی
موضوع
%
درخشندگی را حفظ کنید
%
سایه
فیروزه ای - قرمز
%
ارغوانی - سبز
%
رنگ زرد - آبی
%
رنگ متوسط
فیروزه ای - قرمز
%
ارغوانی - سبز
%
رنگ زرد - آبی
%
برجسته
فیروزه ای - قرمز
%
ارغوانی - سبز
%
رنگ زرد - آبی
%
تنظیمات اولیه را باز کنید
انتخاب
تایپ کنید بازنشانی کنید
کتابچه راهنمای انتخاب کنید
اندازه x   ( , )
کدورت
%
px
شکل
شناسایی چهره
پیکربندی پایه
تصویر
عرض
px
فرمت
چرخش