بالا

ویرایش کنید

برنامه را انتخاب کنید

برنامه را انتخاب کنید

پایین

تحریف کردن


دانلود

اصلی

آخر

تصادفی

بعد

تصویر را انتخاب کنید

ویرایش کنید

تنظیمات را باز کنید 
تنظیمات اصلی
حرکت در پشت
روش
هماهنگی
هماهنگی(ترک کرد/بالا) ,    (0,0)
هماهنگی(درست/بالا) ,    (640,0)
هماهنگی(درست/پایین) ,    (640,480)
هماهنگی(ترک کرد/پایین) ,    (0,480)
زمینه
زمینه
تنظیمات اولیه را باز کنید
پیکربندی پایه
تصویر
عرض
px
فرمت
چرخش