بالا

ویرایش کنید

برنامه را انتخاب کنید

برنامه را انتخاب کنید

پایین

تصحیح سطح


دانلود

اصلی

آخر

تصادفی

بعد

تصویر را انتخاب کنید

ویرایش کنید

تنظیمات را باز کنید 
تنظیمات اصلی
مقدار گاما
(سبکی)

تضاد

% %
مشکی:سبک کنید
%
سفید:تاریک کنید
%
%
تنظیمات اولیه را باز کنید
انتخاب
تایپ کنید بازنشانی کنید
کتابچه راهنمای انتخاب کنید
اندازه x   ( , )
کدورت
%
px
شکل
شناسایی چهره
پیکربندی پایه
تصویر
عرض
px
فرمت
چرخش