بالا

ویرایش کنید

برنامه را انتخاب کنید

نمونه ها

پایین
 
دانلود

اصلی

آخر

تصادفی

بعد

یک تصویر را برای ویرایش انتخاب کنید

ویرایش کنید

تنظیمات را باز کنید 
تنظیمات اصلی
متن
چرخش و غیره
%
اضافه کردن متن
خودکار
فونت ها
رنگ، اندازه pt
موقعیت عرض % ارتفاع %
لبه
لبه
اندازه
px
وضوح، چرخش، شکل
وضوح
px
چرخش، دندانه
سبک پولاروید
عرض ارتفاع بالا درست پایین ترک کرد
%
سطح
رنگ
%
%
کاغذ
رنگ کاغذ
%
الگوی کاغذ

%
قاب بیرونی
سایه
%
px
تنظیمات اولیه را باز کنید
پیکربندی پایه
تصویر
فرمت
چرخش