بالا

ویرایش کنید

برنامه را انتخاب کنید

نمونه ها

پایین
 
دانلود

اصلی

آخر

تصادفی

بعد

یک تصویر را برای ویرایش انتخاب کنید

ویرایش کنید

تنظیمات را باز کنید 
تنظیمات اصلی
متن
چرخش و غیره
اضافه کردن متن
موقعیت
فونت ها
رنگ، اندازه pt
موقعیت عرض % ارتفاع %
لبه
لبه
اندازه
px
وضوح، چرخش، شکل
وضوح
px
چرخش، دندانه
%
سطح
رنگ
%
نسبت تصویر عرض ارتفاع
%
کاغذ
رنگ کاغذ
سایه
%
px
تنظیمات اولیه را باز کنید
پیکربندی پایه
تصویر
فرمت
چرخش