بالا

ویرایش کنید

برنامه را انتخاب کنید

برنامه را انتخاب کنید

پایین

رنگ ها را کاهش دهید


دانلود

اصلی

آخر

تصادفی

بعد

تصویر را انتخاب کنید

ویرایش کنید

تنظیمات را باز کنید 
تنظیمات اصلی
موضوع
پریشان
px
%
تایپ کنید
تایپ کنید
تعداد رنگ
[A]تعداد هر رنگ بر حسب Rgb
[B]تعداد رنگ
تنظیمات اولیه را باز کنید
انتخاب
تایپ کنید بازنشانی کنید
کتابچه راهنمای انتخاب کنید
اندازه x   ( , )
کدورت
%
px
شکل
شناسایی چهره
پیکربندی پایه
تصویر
عرض
px
فرمت
چرخش