ထိပ်တန်း

တည်းဖြတ်ပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

နမူနာများ

အောက်ခြေ
ဤအက်ပ်သည် ပုံများထုတ်လုပ်ရန် ပျက်ကွက်နိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။

တည်းဖြတ်ရန် ပုံတစ်ပုံကို ရွေးပါ။

တည်းဖြတ်ပါ။

Settings ကိုဖွင့်ပါ။ 
ပင်မဆက်တင်များ
ရိုက်ပါ။
%
%
အရောင်
%
%
%
%
အခြေခံ ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါ။
ရွေးချယ်မှု
ရိုက်ပါ။ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။
လူကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပါ။
အရွယ်အစား x   ( , )
အလင်းပိတ်
%
px
ပုံသဏ္ဍာန်
မျက်နှာကို ထောက်လှမ်းခြင်း။
အခြေခံ Config
ပုံ
အကျယ်
px
ပုံစံ
လည်ပတ်မှု