Đứng đầu

Biên tập

Chọn ứng dụng

Mẫu

Đáy

Tải xuống

Nguyên bản

Cuối cùng

Ngẫu nhiên

Kế tiếp
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Chọn một hình ảnh để chỉnh sửa

Biên tập

Mở Cài đặt 
Cài đặt chính
Hình
lợi nhuận
bên trong màu
%
%
lợi nhuận
Làm thế nào để gán
[A] bên ngắn
px
[B] Bên trái và bên phải
px
[B] Trên và dưới
px
bóng
%
Chức vụ
coord ( , )
px
Mở Cài đặt Cơ bản
lựa chọn
loại Cài lại
Thủ công Lựa chọn
Kích cỡ x   ( , )
opacity
%
px
Hình dạng
Phát hiện khuôn mặt
Cấu hình cơ bản
Hình ảnh
chiều rộng
px
định dạng
quay