Đứng đầu

Biên tập

Chọn ứng dụng

Chọn ứng dụng

Đáy

Phong cách ảnh

 
Tải xuống

Nguyên bản

Cuối cùng

Ngẫu nhiên

Kế tiếp

Chọn hình ảnh

Biên tập

Mở Cài đặt 
Cài đặt chính
văn bản
Luân chuyển , vv
Thêm văn bản
Chức vụ
phông chữ
Màu sắc , kích cỡ pt
Chức vụ chiều rộng % cao %
lợi nhuận
lợi nhuận
Kích cỡ
px
Độ phân giải , xoay, hình
độ phân giải
px
Luân chuyển, Dent
%
bề mặt
màu
%
Tỉ lệ chiều rộng cao
%
giấy
giấy màu
bóng
%
px
Mở Cài đặt Cơ bản
Cấu hình cơ bản
Hình ảnh
định dạng
quay