ထိပ်တန်း

တည်းဖြတ်ပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အောက်ခြေ

ကမောက်ကမ

Image ကိုရွေးချယ်ပါ။

တည်းဖြတ်ပါ။

Settings ကိုဖွင့်ပါ။ 
ပင်မဆက်တင်များ
နောက်သို့ရွှေ့ပါ။
နည်းလမ်း
Coord
Coord(ဝဲ/ထိပ်တန်း) ,    (0,0)
Coord(မှန်တယ်။/ထိပ်တန်း) ,    (640,0)
Coord(မှန်တယ်။/အောက်ခြေ) ,    (640,480)
Coord(ဝဲ/အောက်ခြေ) ,    (0,480)
နောက်ခံ
နောက်ခံ
အခြေခံ ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါ။
အခြေခံ Config
ပုံ
အကျယ်
px
ပုံစံ
လည်ပတ်မှု