ထိပ်တန်း

တည်းဖြတ်ပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အောက်ခြေ

ရုပ်ရှင်

Image ကိုရွေးချယ်ပါ။

တည်းဖြတ်ပါ။

Settings ကိုဖွင့်ပါ။ 
ပင်မဆက်တင်များ
နှုန်းထား
%
စာသား
ရာထူး
ဖောင့်များ
အရောင်၊ အရွယ်အစား pt
ရာထူး အကျယ် % အရပ်အမြင့် %
映像のအချိုးအစား
画面のအချိုးအစား
အခြေခံ ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါ။
အခြေခံ Config
ပုံ
အကျယ်
px
ပုံစံ
လည်ပတ်မှု