ထိပ်တန်း

တည်းဖြတ်ပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အက်ပ်ကို ရွေးပါ။

အောက်ခြေ

ရုပ်ရှင်

Image ကိုရွေးချယ်ပါ။

တည်းဖြတ်ပါ။

Settings ကိုဖွင့်ပါ။ 
ပင်မဆက်တင်များ
ရိုက်ပါ။
နောက်ခံ
px
px
ဆုံးဖြတ်ချက်
px
စာသား
ရာထူး(ထိပ်တန်း) အကျယ် %   အရပ်အမြင့် %  
ရာထူး(အောက်ခြေ) အကျယ် %   အရပ်အမြင့် %  
ဖောင့်များ
အရောင်၊ အရွယ်အစား pt
အခြေခံ ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါ။
အခြေခံ Config
ပုံ
ပုံစံ
လည်ပတ်မှု