Đứng đầu

Biên tập

Chọn ứng dụng

Chọn ứng dụng

Đáy

Cân bằng màu sắc

 
Tải xuống

Nguyên bản

Cuối cùng

Ngẫu nhiên

Kế tiếp

Chọn hình ảnh

Biên tập

Mở Cài đặt 
Cài đặt chính
chủ đề
%
Giữ chói
%
bóng
Cyan - đỏ
%
màu đỏ sậm - xanh
%
vàng - màu xanh
%
trung bình Màu
Cyan - đỏ
%
màu đỏ sậm - xanh
%
vàng - màu xanh
%
làm nổi bật
Cyan - đỏ
%
màu đỏ sậm - xanh
%
vàng - màu xanh
%
Mở Cài đặt Cơ bản
lựa chọn
loại Cài lại
Thủ công Lựa chọn
Kích cỡ x   ( , )
opacity
%
px
Hình dạng
Phát hiện khuôn mặt
Cấu hình cơ bản
Hình ảnh
chiều rộng
px
định dạng
quay