Đứng đầu

Biên tập

Chọn ứng dụng

Chọn ứng dụng

Đáy

2 kiểu chia độ

 
Tải xuống

Nguyên bản

Cuối cùng

Ngẫu nhiên

Kế tiếp

Chọn hình ảnh

Biên tập

Mở Cài đặt 
Cài đặt chính
màu Theme
%
px
%
tối màu
tối màu(Đứng đầu)


% %
tối màu(Đáy)


% %
Màu sáng
Màu sáng(Đứng đầu)


% %
Màu sáng(Đáy)


% %
Mở Cài đặt Cơ bản
lựa chọn
loại Cài lại
Thủ công Lựa chọn
Kích cỡ x   ( , )
opacity
%
px
Hình dạng
Phát hiện khuôn mặt
Cấu hình cơ bản
Hình ảnh
chiều rộng
px
định dạng
quay