Đứng đầu

Biên tập

Chọn ứng dụng

Mẫu

Đáy

Tải xuống

Nguyên bản

Cuối cùng

Ngẫu nhiên

Kế tiếp

Chọn một hình ảnh để chỉnh sửa

Biên tập

Mở Cài đặt 
Cài đặt chính
tiếng ồn A
%
Mơ hồ A
px
tiếng ồn B
%
Mơ hồ B
px
%
Mở Cài đặt Cơ bản
lựa chọn
loại Cài lại
Thủ công Lựa chọn
Kích cỡ x   ( , )
opacity
%
px
Hình dạng
Phát hiện khuôn mặt
Cấu hình cơ bản
Hình ảnh
chiều rộng
px
định dạng
quay