Đứng đầu

Biên tập

Chọn ứng dụng

Chọn ứng dụng

Đáy

Xuyên tạc


Tải xuống

Nguyên bản

Cuối cùng

Ngẫu nhiên

Kế tiếp

Chọn hình ảnh

Biên tập

Mở Cài đặt 
Cài đặt chính
Di chuyển ở phía sau
phương pháp
coord
coord(Bên trái/Đứng đầu) ,    (0,0)
coord(Đúng/Đứng đầu) ,    (640,0)
coord(Đúng/Đáy) ,    (640,480)
coord(Bên trái/Đáy) ,    (0,480)
nền
nền
Mở Cài đặt Cơ bản
Cấu hình cơ bản
Hình ảnh
chiều rộng
px
định dạng
quay